Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

CCS introduce demo

Học Cờ Cùng Kiện Tướng
0 Views
Xuất bản 22-06-2014

Giới thiệu chương trình CCS – Creative Chess System (Hệ thống cờ Vua sáng tạo)
“CCS – Kích hoạt và Đồng bộ cả hai bán cầu não”

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

↑ Back To Top ↑